Next Page

Нэпко Кис нь Next Page төслийн хүрээнд 2019 оноос хойш хүүхдүүдэд ном уншиж өгөх арга хэмжээг тасралтгүй зохион байгуулсан бөгөөд одоогийн байдлаар нийслэл, хөдөө орон нутгийн 65 сургууль, 27 цэцэрлэгийн 10000 гаруй хүүхдэд хүрч ажилласан Төслийн үр дүнд сурагчид унших дуртай болох, номын агуулгыг олон өнцгөөс харах болсноор хичээл сурлагад нь эерэг үр дүнг авчирч, бодит үр дүнг өгсөөр байна.